Studie: Konopné společenské kluby v Barceloně, Španělsko


Ve Španělsku se uživatelé konopí obracejí na Konopné Společenské Kluby (KSK) jako na alternativu, jak si opatřit konopí bez rizik nelegálního trhu. Cílem studie bylo vytvořit profil členů KSK a identifikovat jaký dopad mají kluby na jejich užívání konopí. Analyzovaly se konkrétní ukazatele týkající se socioekonomického profilu uživatelů, vzorců užívání konopí před a po vstupu do KSK, motivací členů pro vstup do KSK a praktických důsledků členství v KSK. Bylo zjištěno, že členství v KSK nezvyšuje samotné užívání konopí u jejich uživatelů, zároveň však má pozitivní vliv na snížení zdravotních rizik, poskytnutí právní ochrany a zlepšení jejich celkové pohody.

Autoři studie náhodně vybrali 20 barcelonských Konopných Společenských Klubů, ve kterých členové odpovídali na dotazník zahrnující sociodemografické údaje, vzorce konzumace konopí, zdroje konopí, hodnocení problematického užívání, právní otázky a hodnocení služeb KSK.

Sociodemografický profil ukázal, že se jedná převážně o muže (70,32 %), příslušníky střední třídy, vzdělané a zaměstnané s průměrným věkem 31,67 let. Většinu členů tvořili rekreační uživatelé (90,32 %),a 9,68 % uvedlo léčebné užívání.

Pokud jde o vzorce konzumace, 68,39 % užívá konopí denně, zatímco 96,13 % užívalo v předchozím měsíci a 98,06 % v předchozím roce. Pouze 18,07 % respondentů uvedlo zvýšení užívání po vstupu do KSK. Většina členů (47,66 %) uvedla stejnou míru konzumace před vstupem i po něm.

Hlavními důvody užívání byly relaxace a lepší spánek, zatímco 52,26 % užívalo konopí bez lékařského doporučení k léčbě bolestí.

KSK snižují škody a rizika spojená s užíváním konopí zavedením poradenských služeb. Podle studie kluby poskytují workshopy a poradenství, které uživatelům pomáhají lépe si uvědomit své užívání konopí a přijmout opatření k jeho samoregulaci. Tyto služby byly členy KSK hodnoceny pozitivně a umožnily jim zvážit zdravější opatření v oblasti konzumace. Kromě toho mohou KSK pomáhat předcházet zdravotním rizikům tím, že svým členům poskytují kvalitní informace a individuální pomoc. Je důležité, aby KSK měla standardizované předpisy a státní kontrolu, která zajistí provádění opatření ke snížení rizik.

Závěrem bylo zjištěno, že KSK poskytuje bezpečný a kontrolovaný prostor pro konzumaci konopí, lepší kontrolu kvality užívaného konopí , právní ochranu a zlepšuje kvalitu života členů díky své komunitární formě a možnosti socializace.

Na základě údajů ze studie je regulace KSK jako strategie v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o užívání konopí, opodstatněná.

Užívání a návyky protagonistů studie: Konopné společenské kluby v Barceloně, Španělsku

Přeložil/a: Asociace Konopných Klubů

Článek z Journal of Drug Issues (červen 2019)

Autoři: Òscar Parés-Franquero, Xavier Jubert-Cortiella, Sergi Olivares-Gálvez, Albert Díaz-Castellano, Daniel F. Jiménez-Garrido a José Carlos Bouso

Odkaz na studii

Facebook Comments Box